Nowy Zarząd Wodzisław 2.0 i podsumowanie 2022 roku

Walne Zebranie stowarzyszenia Wodzisław 2.0 wybrało nowy zarząd oraz nakreśliło nową wizję stowarzyszenia, jako obywatelskiego ruchu miejskiego.

Podsumowanie 2022 roku

Walne Zebranie rozpoczęło się od podsumowania ostatniego roku działalności.

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok złożył Skarbnik Krzysztof Widenka. Sprawozdanie za ostatni rok z działalności stowarzyszenia zreferował radny miejski Łukasz Chrząszcz.

Do najważniejszych wydarzeń 2022 roku zaliczono:

bank żywności dla ukraińców wodzisław śląski

adrian jędryka wodzisław 2.0

swietlica dla bezdomnych wodzisław śląski

Następnie zebrani mogli usłyszeć sprawozdanie za ostatni rok z działalności radnych rad dzielnic, którymi są Adrian Stępniak, Grzegorz Grabowski (Nowe Miasto), Sylwia Zawadzka-Biernacka (Stare Miasto) i Mariusz Adamczyk (Jedłownik Szyb).

Wybór władz stowarzyszenia na kadencję 2023-2024

Najważniejsza informacja to wybór nowych władz stowarzyszenia.

Przewodnictwo nad stowarzyszeniem objął Łukasz Chrząszcz, który zmienił na tym stanowisku Bartosza Młotka.

Wiceprzewodniczącym stowarzyszenia został Adrian Jędryka, który jednocześnie będzie pełnił funkcję Sekretarza. Z kolei na stanowisku Skarbnika pozostał Krzysztof Widenka.

Skład zarządu uzupełnili: Danuta Olejniczak-Paterek, Grzegorz Galewski i Szymon Chraścina.

Nowy zarząd stowarzyszenia został powołany na 2 lata.

Dziękujemy za wkład pracy na rzecz stowarzyszenia dotychczasowym członkom zarządu. W szczególności dla dotychczasowego Przewodniczącego Bartosza Młotka, członka zarządu Kacpra Biernackiego oraz Bartosza Michalczyka – za wkład włożony w rozwój i promocję Wodzisław 2.0 w latach 2021-2023.

Następny wybór zarządu odbędzie się na Zebraniu Członków w grudniu 2024 roku.

Zmiana Regulaminu stowarzyszenia

Do sporych zmian doszło również w Regulaminie stowarzyszenia. Zebranie Członków postanowiło położyć większy nacisk na sprawy miejskie, bliskie mieszkańcom, a mniejszy na tematy ideologiczne.

Nasze cele to między innymi:

 • promowanie idei „prawa mieszkańców do miasta”, społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju demokracji miejskiej,
 • identyfikacja problemów lokalnych oraz udzielanie wsparcia w ich rozwiązywaniu
 • wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych i sąsiedzkich
 • wspieranie i inicjowanie działań, które wpływają na poprawę standardów
 • funkcjonowanie miasta, w szczególności poprzez wysoką jakość usług
 • publicznych
 • promowanie idei jawności i przejrzystości procedur i działań władz miasta
 • promowanie idei odpowiedzialnego społecznie biznesu oraz wspieranie lokalnej przedsiębiorczości,
 • promowanie prowadzenia racjonalnej polityki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego
 • podejmowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony i zachowania środowiska naturalnego, a w szczególności zieleni miejskiej i czystości powietrza
 • podejmowanie i wspieranie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i rozwoju komunikacji publicznej,
 • wspieranie i prowadzenie działalności charytatywnej,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji oraz rozwoju świadomości lokalnej.

Nowy Regulamin można znaleźć tutaj.

5 celów zarządu na nową kadencję

 1. Organizacja akcji społecznych i ekologicznych.
 2. Wydawanie Informatora 2.0.
 3. Wskazywanie kierunków zmian i sposobów rozwiązywania problemów generowanych przez władzę lokalną, w formie felietonów i raportów z wizji lokalnych, a także zdrowego lobbingu w Radzie Miasta.
 4. Angażowanie się w bieżące, społeczne problemy mieszkańców.
 5. Start Wodzisław 2.0 w wyborach samorządowych w 2024 roku.

Mieszkańców zainteresowanych działaniem w ramach stowarzyszenia Wodzisław 2.0 zapraszamy do kontaktu: kontakt@wodzislaw20.pl

5/5 - (1 vote)