Regulamin

REGULAMIN PRZEKAZYWANIA DAROWIZN NA RZECZ
Stowarzyszenie Wodzisław 2.0 z adresem siedziby os. XXX-lecia 60A, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP: 6472583070, REGON: 380344110. Zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim w ewidencji stowarzyszeń zwykłych pod nr 14 w ramach serwisu wodzislaw20.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem darowizn) określa zasady przekazywania darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Stowarzyszenie Wodzisław 2.0 z adresem siedziby os. XXX-lecia 60A, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP: 6472583070, REGON: 380344110. Zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim w ewidencji stowarzyszeń zwykłych pod nr 14 w ramach serwisu wodzislaw20.pl oraz określenie praw i obowiązków Usługobiorców (Darczyńców) i Administratora (Stowarzyszenie) w związku przekazywaniem darowizn.

2. Serwis wodzislaw20.pl jest własnością Stowarzyszenia Wodzisław 2.0 z adresem siedziby os. XXX-lecia 60A, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP: 6472583070, REGON: 380344110. Zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim w ewidencji stowarzyszeń zwykłych pod nr 14.

3. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego prowadzącą nieodpłatną działalność pożytku publicznego, a tym samym darowizna przekazana na jej rzecz może zostać uwzględniona przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

4. Darowizny przekazywane Stowarzyszeniu przeznaczane są wyłącznie na działania Stowarzyszenia.

5. Niniejszy Regulamin darowizn stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu Serwisu (Regulaminu świadczenia usług dostępnych w ramach Serwisu wodzislaw20.pl) (dalej jako „Regulamin Serwisu”).

6. Niniejszy Regulamin darowizn stanowi integralną część Regulaminu Serwisu. Akceptacja Regulaminu Serwisu oznacza akceptację – Regulaminu darowizn.

7. Przed rozpoczęciem korzystania aplikacji obsługujących płatności dokonywanych darowizn, Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu darowizn.

8. Aktualna wersja Regulaminu darowizn jest zawsze dostępna dla Usługobiorców Serwisu (Darczyńców) w zakładce [REGULAMIN] Serwisu wodzislaw20.pl. Regulamin darowizn jest publicznie i nieodpłatnie dostępny dla wszystkich podmiotów, w szczególności dla Usługobiorców Serwisu (Darczyńców), w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu
teleinformatycznego, z którego korzysta dany podmiot.


II. SŁOWNICZEK

1. Dla interpretacji pojęć zastosowanych w Regulaminie darowizn stosuje się słowniczek Regulaminu Serwisu lub tak jak zostało to opisane w Regulaminie darowizn (jeżeli to wynika bezpośrednio z opisu).

2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć w następujący sposób:

2

a) Serwis– serwis internetowy wodzislaw20.pl (strona internetowa wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami).

b) Stowarzyszenie – Usługodawca w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Stowarzyszenie Wodzisław 2.0 z adresem siedziby os. XXX-lecia 60A, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP: 6472583070, REGON: 380344110. Zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim w ewidencji stowarzyszeń zwykłych pod nr 14 świadcząca za pośrednictwem Serwisu usługi elektroniczne, a także przyjmująca darowizny z wykorzystaniem usług Operatora bezpiecznych płatności internetowych.

c) Regulamin darowizn – niniejszy regulamin.

d) Usługobiorca Serwisu – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zapoznaje się lub korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu lub dokonująca za jego pośrednictwem darowizny z wykorzystaniem usług Operatora bezpiecznych płatności internetowych (po dokonaniu Darowizny zwany “Darczyńcą”).

e) Operator bezpiecznych płatności internetowych – pośrednik usług finansowych, właściciel lub administrator systemów, które umożliwiają dokonywanie płatności (darowizn) na rzecz Stowarzyszenia, tj. CashBill.

f) Darowizna – środki pieniężne lub środki rzeczowe lub usługi przekazane przez Usługobiorcę Serwisu na działania Fundacji.

g) Darczyńca – Usługobiorca Serwisu, który dokonał Darowizny.

h) Obdarowany – Fundacja, po otrzymaniu Darowizny od Darczyńcy.

III. UMOWA DAROWIZNY

1. Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) przekazując środki finansowe lub rzeczowe dokonuje darowizny w rozumieniu art. 888 ust. 1 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega zatem na zobowiązaniu się do przez Usługobiorcę Serwisu (Darczyńcę) do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego (Fundację) kosztem swego majątku (Darowizna).

2. W przypadku darowizny środków finansowych, dokonanie przelewu środków finansowych, skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że niezależnie od niezachowania formy aktu notarialnego, darowizna jest ważna i skuteczna bez względu na formę, w jakiej oświadczenia stron zostały złożone.

3. W przypadku darowizny środków rzeczowych lub usług, przekazanie Stowarzyszenia zadeklarowanych w korespondencji mailowej lub innej formie środków rzeczowych, a w przypadku darowizny usług – wykonanie tych usług, skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że bez względu na formę, w jakiej oświadczenia Darczyńcy (Usługobiorcy Serwisu) i Obdarowanego (Stowarzyszenia) zostały złożone darowizna jest ważna i skuteczna.

IV. ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN RZECZOWYCH I USŁUG

1. W celu przekazania darowizny rzeczowej lub usług (wolontariat), Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) powinien skorzystać z formularza kontaktowego przedstawiając szczegóły dotyczące zamierzonej darowizny rzeczowej lub darowizny usług.

V. ZASADY PRZEKAZYWANIA 1% PODATKU

3

1. W celu przekazania 1%, należy podać w rocznej deklaracji podatkowej PIT, w przeznaczonej do tego rubryce, numer KRS Fundacji, tj. KRS: 0000318482, a w miejscu wnioskowanej kwoty wpisać kwotę będącą 1% podatku zaokrągloną w dół do pełnych dziesiątek.

VI. ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN FINANSOWYCH

1. Przekazywanie darowizn środków finansowych na rzecz wsparcia działań Stowarzyszenia jest możliwe albo poprzez dokonanie wpłaty wybranej kwoty darowizny bezpośrednio na konto Stowarzyszenia albo w ramach skorzystania z udostępnionej w Serwisie aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych.

2. Darowizna finansowa może mieć charakter wpłaty jednorazowej bądź cyklicznego wsparcia. Darczyńca może wpłacić jedną z sugerowanych na stronie serwisu wodzislaw20.pl kwot lub dowolną podaną przez siebie kwotę.

3. W przypadku, gdy Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) zamierza bezpośrednio dokonać darowizny, bez skorzystania z aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych, wówczas powinien dokonać przelewu dowolnej kwoty darowizny na konto Fundacji prowadzone przez Banku BGŻ: 78 1600 1462 1812 6259 9000 0001 poprzez dokonanie bezpośredniego przelewu na to konto lub przelewu w oddziale banku lub na poczcie.

4. W przypadku, gdy Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) decyduje się udzielenia jednorazowego wsparcia działań statutowych Stowarzyszenia, w ramach skorzystania z aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych, wówczas na stronie Serwisu w zakładce [Pomagam] powinien wybrać opcję „Wpłacam jednorazowo” oraz zaznaczyć wybraną proponowaną kwotę wsparcia finansowego lub też wpisać w oknie „inna kwota” inną zadeklarowaną przez siebie indywidualnie kwotę wsparcia finansowego, a następnie potwierdzić wybór klikając okno „Wpłacam”.

5. W przypadku, gdy Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) decyduje się na cykliczne wpieranie Stowarzyszenia, w ramach skorzystania z aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych, na stronie Serwisu w zakładce [Pomagam] powinien zaznaczyć opcję „Chcę zostać darczyńcą” oraz zaznaczyć wybraną proponowaną kwotę wsparcia finansowego, a następnie potwierdzić dokonany wybór klikając okno „Wpłacam”. W takim przypadku Operator  bezpiecznych płatności internetowych (Cashbill) będzie comiesięcznie pobierał zadeklarowaną przez Darczyńcę kwotę z podanej przez Darczyńcę karty płatniczej.

6. Darowizny dokonywane w ramach dostępnej w Serwisie aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych są obsługiwane przez następujących operatorów płatności:
− Cashbill S.A. ul. Sobieskiego 2 40-082 Katowice

7. W ramach skorzystania z aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych darowizna może zostać przekazana za pomocą:
a) Przelewu elektronicznego;
c) Przelewu tradycyjnego;

8. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: Cashbill S.A. (link:  https://www.cashbill.pl/pobierz/dokumenty/)

VII. REKLAMACJE

W przypadku reklamacji związanych z dokonywaniem darowizn w formie płatności pieniężnych za pośrednictwem Operatora bezpiecznych płatności internetowych, reklamacje należy kierować bezpośrednio do właściwego Operatora bezpiecznych płatności internetowych. Więcej informacji dotyczących składania reklamacji odnoszących się do dokonywania płatności pieniężnych znajduje się pod adresami: https://www.cashbill.pl

VIII. DANE OSOBOWE

1. Wpłacając darowiznę Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obsługi darowizny. Administratorem danych osobowych podanych w celu realizacji umowy darowizny jest Fundacja. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
Fundację zostały opisane w Polityce prywatności.

2. Fundacja przekazuje Operatorowi bezpiecznych płatności internetowych wyłącznie dane osobowe Darczyńców (dane odbiorcy, tytuł, oraz kwotę płatności) w celach niezbędnych do realizacji płatności. W procesie płatności Operator bezpiecznych płatności internetowych zawiera z Darczyńcą – klientem-płacącym umowę o pojedynczą transakcję płatniczą, na podstawie regulaminu dostępnego na stronie tego Operatora, akceptowanego przez
Darczyńcę w procesie płatności. W takim zakresie Operator bezpiecznych płatności internetowych staje się niezależnym administratorem danych osobowych Darczyńcy.

3. Pełne dane karty płatniczej Darczyńcy będą przechowywane wyłącznie przez Operatora bezpiecznych płatności internetowych. Operator ten pośrednicząc w dokonaniu darowizn, udostępnia „token” (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora, za pomocą którego ten Darczyńca dokonuje płatności cyklicznych na rzecz Fundacji. Zwracany podczas płatności „token” zawiera zaszyfrowany przez Operatora bezpiecznych płatności internetowych, maskowany numer karty oraz datę jej ważności, co sprawia, że Fundacja nie otrzymuje i nie przetwarza danych w postaci pełnego numeru karty płatniczej.

5

IX. BEZPIECZEŃSTWO WPŁAT

Dokonywane wpłaty są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL (tak jak bank). Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności Stowarzyszenie korzysta z bezpiecznych licencjonowanych operatorów płatności Cashbill.pl.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 20 grudnia 2020 roku
Administrator może od czasu do czasu dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, w tym mających w szczególności na celu dostosowanie jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Aktualne wersje Regulaminu będą udostępniane Usługobiorcom Serwisu w Serwisie wraz z informacją o wprowadzonej zmianie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem darowizn zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z prawem i skuteczności
pozostałych postanowień Regulaminu darowizn.