Kim jesteśmy

Stowarzyszenie Wodzisław 2.0 jest obywatelskim ruchem miejskim zrzeszającym ludzi, którzy chcą mieć wpływ na miejsce, w którym żyją. Naszym głównym celem jest rozwój i modernizacja Wodzisławia Śląskiego oraz wysoka jakość życia mieszkańców.

Chcemy zmieniać Wodzisław poprzez oddolne akcje społeczne i zaangażowanie w działalność samorządu – dołącz do nas!

Jednoczymy ludzi o różnych sympatiach politycznych, pochodzących z różnych środowisk lokalnych.  Łączy nas wolność w wyrażaniu poglądów i postawa obywatelska. Ponad arbitralność urzędników cenimy samodecydowanie. Ponad interwencjonizm i redystrybucję – ludzkie działanie, oddolne inicjatywy i przedsiębiorczość.

Nasze cele to między innymi:

 • promowanie idei „prawa mieszkańców do miasta”, społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju demokracji miejskiej,
 • identyfikacja problemów lokalnych oraz udzielanie wsparcia w ich rozwiązywaniu
 • wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych i sąsiedzkich
 • wspieranie i inicjowanie działań, które wpływają na poprawę standardów
 • funkcjonowanie miasta, w szczególności poprzez wysoką jakość usług
 • publicznych
 • promowanie idei jawności i przejrzystości procedur i działań władz miasta
 • promowanie idei odpowiedzialnego społecznie biznesu oraz wspieranie lokalnej przedsiębiorczości,
 • promowanie prowadzenia racjonalnej polityki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego
 • podejmowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony i zachowania środowiska naturalnego, a w szczególności zieleni miejskiej i czystości powietrza
 • podejmowanie i wspieranie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i rozwoju komunikacji publicznej,
 • wspieranie i prowadzenie działalności charytatywnej,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji oraz rozwoju świadomości lokalnej.

Tak zmieniamy Wodzisław!